Ponuka

Charakteristika MŠ PREVÁDZKOVÁ DOBA MŠ ČASOVÝ HARMONOGRAM DENNEJ ČINNOSTI - VEVERIČKY ČASOVÝ HARMONOGRAM DENNEJ ČINNOSTI - ZAJAČIKY ČASOVÝ HARMONOGRAM DENNEJ ČINNOSTI - SOVIČKY

  

1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

 

1. Veľkosť školy

Materská škola je súčasťou Základnej školy s materskou školou Nemecká, ktorá je rozpočtovou organizáciou  s právnou subjektivitou od 1.07.2002. Zriaďovateľom je obec Nemecká. Škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom  vo veku od 2,5 rokov do 6 rokov a deťom s odloženou  povinnou školskou dochádzkou.

Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. Celodenná výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v priestoroch budovy materskej školy . Materská škola sa člení na 3 triedy, v ktorých sú deti rozdelené podľa veku. Triedy sú v MŠ umiestnené v jednom trakte základnej školy. Počet tried sa môže meniť  v závislosti od počtu detí. 

Pred budovou školy sa nachádza  vybudované multifunkčné ihrisko, ktoré slúži pre športové aktivity detí z MŠ. V rámci úzkej spolupráce so základnou školou je zabezpečený plynulý prechod od predprimárneho vzdelávania k primárnemu vzdelávaniu.

 

2. Vlastné zameranie školy a projekty

Materská škola sa nachádza v krásnom prostredí Nízkych Tatier, je súčasťou základnej školy a nachádza sa v tichom prostredí  pokojnej prírody obklopenej lesmi, poliami a riekou Hron, ktorá preteká pod budovou.

Materská školy je v osobitnom pavilóne budovy ZŠ, tvoria ju tri triedy. Súčasťou materskej školy je zrekonštruovaný školský dvor, ktorý poskytuje deťom dostatok príležitosti na rozvoj pohybových zručností, na realizáciu rôznych edukačných aktivít, ako aj na rozvíjanie a upevňovanie kamarátskych vzťahov.

Školská jedáleň sa nachádza v časti ZŠ, kde majú deti vymedzený priestor na samostatné stravovanie. Všetky plochy a zariadenia spĺňajú základné hygienické a bezpečnostné požiadavky.

Materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu. Je prostriedkom k zušľachťovaním človeka v oblasti estetického a citového vnímania prostredia.

Cieľom nášho koncepčného zámeru rozvoja školy je vytvoriť zdravé a podnetné  prostredie, kde môžu deti tvoriť a objavovať. Zamerať sa na zdravý fyzický a psychický vývin detí, na individuálny prístup ku každému dieťaťu, na rozvoj komunikatívnych schopností, na spoluprácu s rodinou, základnou školou a širokou verejnosťou.

 Pri plánovaní výchovno-vzdelávacích cieľov vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a z Rozvíjajúceho programu výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách. Plníme úlohy vyplývajúce z projektu Škola podporujúca zdravie, ktorého cieľom je starostlivosť o zdravie detí a zamestnancov školy, zlepšovanie životného prostredia a humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu.

Výchovu a vzdelávanie obohacujeme o prvky environmentálnej výchovy. Talent a  nadanie rozvíjame u detí prostredníctvom záujmového krúžku anglického jazyka.

Deti majú možnosť zúčastniť sa plaveckého kurzu, lyžiarskeho kurzu, pobytu v Škole v prírode, branno-turistických vychádzok do prírody.

Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií detí v edukačnom procese uplatňujeme progresívne metódy a formy práce, ako je zážitkové učenie, inscenačné a rolové hry, dramatizáciu, tvorivú dramatiku, experimenty, pokusy, priame pozorovanie. Vo výchovnom pôsobení uplatňujeme prosociálny výchovný štýl.

 

3. Charakteristika detí

Školu  navštevujú deti vo veku od 2,5 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Kolektív  v jednotlivých triedach tvoria deti rovnakého veku. Približne  desať percent detí pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. V tejto skupine  prevládajú deti rómskych rodičov. V triedach môžu byť zaradené aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení.

 

4.Personálne zabezpečenie

Edukačnú činnosť v materskej škole vykonávajú učiteľky predprimárneho vzdelávania , ktoré spĺňajú podmienky o pedagogickej spôsobilosti.  Tri učiteľky majú ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odborné stredoškolské vzdelanie majú 3 učiteľky. Pedagogickí zamestnanci sa  vzdelávajú priebežne. Pri výbere vzdelávacích podujatí sa orientujeme predovšetkým z ponúk MPC Bratislava pobočka B. Bystrica , ponuky štúdia popri zamestnaní ako je doplňujúce pedagogické štúdium. Nevyhýbame sa ani podujatiam iných vzdelávacích inštitúcií, pedagogickí zamestnanci majú ukončené vzdelávanie   zamerané na využívanie  IKT techniky v školách.

 

5. Organizácia prijímacieho konania

Do materskej školy sa deti prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu a písomného rozhodnutia vydaného riaditeľom ZŠ s MŠ. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti vo veku od 2,5 do 6 rokov. Na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti aj dorast.  Ak ide  o dieťa so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží aj  vyjadrenie  príslušného zariadenia  výchovného poradenstva a prevencie . Výnimočne ak je voľná kapacita je možné prijať aj dieťa od dvoch rokov.  Prijímacie konanie sa  uskutočňuje v termíne určenom v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 308 / 2008 Z. z o materskej škole, spravidla od 15. februára do 15.marca daného kalendárneho roka.  Pri prijímaní detí do MŠ sa postupuje  v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR  č. 306 / 2008 Z. z. o materskej škole.  Prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty  rok  veku, deti o odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania riaditeľ ZŠ s MŠ zverejní na viditeľnom mieste po prerokovaní s pedagogickou radou školy.  Písomné rozhodnutie vydá riaditeľ ZŠ s MŠ do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Rada školy je zostavená v súlade so Zákonom č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 291 / 2004 Z. z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy a ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení

Združenie rodičov pri základnej škole s materskou školou sa schádza na plenárnej schôdzi vždy na začiatku školského roka v septembri alebo októbri. Na schôdzi rodičom predkladáme základné informácie o organizácii školského roka, oboznamujeme ich so Školským poriadkom materskej školy, s Plánom práce školy na  nový školský rok, zameraním školy a ďalšími vnútro školskými normami ,informujeme ich o podmienkach stravovania sa v školskej jedálni , o výške poplatkov ( ide o príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy,  sponzorský príspevok od rodičov v podobe 2 % z daní ,  o výške poplatku za stravu a pod. ) Podľa potreby dochádza tiež aj k voľbe triednych dôverníkov. Spolupráca s rodičmi ja na dobrej úrovni.

Spoluprácu CPPP hodnotíme veľmi kladne. Dlhodobo mám zariadenie výchovného poradenstva a prevencie v Brezne   poskytuje metodickú aj diagnostickú pomoc pri práci s deťmi so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami. Každoročne na žiadosť rodičov  pracovníci CPPP prichádzajú za našimi deťmi do  materskej školy a vykonajú testy školskej zrelosti. 

Pre plynulé zabezpečenie chodu materskej školy je veľmi dôležitá aj samotná činnosť a úroveň  metodického orgánu školy, ktorí je tvorení  z pedagogických zamestnancov a pracujú podľa vopred pripraveného plánu interného metodického vzdelávania.

 

7.  Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

Materská škola je umiestnená v jednom trakte Základnej školy. Pred budovou sa nachádza  vybudované multifunkčné ihrisko. Ide o športovú plochu s umelým povrchom na loptové  hry a športové hry detí pri pobyte vonku.  Pre edukačnú činnosť  sa využívajú tri triedy, škôlka disponuje samostatnou umyvárňou a detskými toaletami.  

MŠ  je  vybavená IKT technikou ktorá slúži pre potreby zlepšovania počítačovej gramotnosti detí  ale aj pedagogických zamestnancov .  Jednu trieda je vybavená  počítačovou technikou, videoprojektorom, interaktívnou tabuľou. K dispozícii je aj  multifunkčné zariadenie s notebookom. IKT slúži na edukačnú činnosť pre deti.

Súčasťou materiálno- technického vybavenia materskej školy je aj detská a školská knižnica , učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika. Školská knižnica sa postupne dopĺňa  aktuálnymi odbornými publikáciami . Materská škola je  dostatočne vybavená spotrebným materiálom na výtvarné, pracovné a grafomotorické činnosti. Dostatok  materiálu na výchovu a vzdelávanie je pozitívom pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu. Materská škola je vybavená  rehabilitačno pohybovými učebnými pomôckami ako napr.  relaxačné stavebnice,  stacionárny bicykel,   bežecký  pás , mesačné vozíky, relaxačný kruh a iné učebné pomôcky Lego Dacta - matematické lego, námetové zostavy Požiarnici, Polícia, domáce zvieratá -  Gazdovský dvor , pružné kocky Lego Dacta , a mnohé iné.

 Pri výbere učebných pomôcok   nezabúdame  na  rozvoj motoriky , logického myslenia, predstavivosti a fantázie, masážnych a relaxačných pomôcok na TV. K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria aj hračky a nábytok pre deti. Vo všetkých triedach už máme  komplet vymenený detský nábytok ( stoly, stoličky, zariadenie skrinky ). Zariadenie  v materskej škole je funkčné, prispôsobené  vekovým možnostiam detí,  triedy sú pestré, farebne zladené. Nábytok v triedach spĺňa  antropometrické požiadavky - výšku, veľkosť.  

Vykurovanie materskej školy je zabezpečené vybudovaním samostatnej plynovej peci ako aj príprava teplej vody je zabezpečená pre MŠ prietokovým ohrievačom. Škôlka je zásobovaná  pitnou vodou z obecného vodovodu. Postupne dochádza k zmene  celého interiéru materskej školy . Už máme  zrekonštruované hygienické zariadenie pre deti, kde je umiestnený aj sprchovací kút, triedy máme vybavené moderným a funkčným nábytkom.  Našou snahou je uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa platnej legislatívy, rešpektovať pri tom počty detí v triedach , v súlade s tým čo si vyžaduje moderné vzdelávanie aj u detí v predprimárnom  vzdelávaní.

 

8. Podmienky a zaistenie bezpečnosti

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci materskej školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä § 152 zákona NR SR č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon ), zákona 355 / 2007 Z. z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia, vyhláškou MŠ SR č. 306 / 2009 o materskej škole, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľa ZŠ s MŠ.

Bezpečnosť a ochrana zdravia  pri výchove a vzdelávaní je zabezpečovaná na viacerých úrovniach.  Formou trojstupňovej kontroly sú vykonávané zápisy zo strany zamestnancov pedagogických a prevádzkových, ktoré upozorňujú na zistené poruchy v materskej škole. V škole sa pravidelných intervaloch vykonávajú požadované revízie a kontroly vyhradených technických zriadení, údržba a opravy zistených porúch tiež prispievajú  k bezproblémového chodu školy a k vytvoreniu podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov školy. Zamestnanci sa v predpísaných intervaloch zúčastňujú preventívnych lekárskych prehliadok, školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ( ďalej ,, BOZP ) a o požiarnej ochrane, ktoré vykonáva zmluvne bezpečnostný technik.

Pri výchove a vzdelávaní a činnostiach priamo súvisiacich s edukačným procesom :

 

Ak dieťa ochorie ,učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu, respektíve splnomocnenú osobu. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí do 4 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí zabezpečí vedenie školy ďalšieho zamestnanca MŠ, ktorý dbá bezpečnosť detí. S triedou detí od 2 do 4 rokov sa vychádzka uskutočňuje vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá lektor so súhlasom zákonného zástupcu. V činnostiach ,ktoré sa vykonávajú ako súčasť edukačnej činnosti v materskej škole a ktoré si vyžadujú zvýšenú opatrnosť, vedenie školy zabezpečí dozor nasledovne .

Plavecký výcvik  na jedného zamestnanca 8 detí. V škole v prírode je detí podľa vyhlášky MŠ SR č. 305 / 2008 Z. z. o škole v prírode. Na exkurziách  treba dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 18 školského zákona. Výlety s deťmi sa uskutočňujú len s jedným zákonným zástupcom dieťaťa. 

 

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ  a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania. Deti sa prostredníctvom obsahu učia chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie. V záujme ochrany zdravia a zamestnancov budeme naďalej vytvárať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní s dôrazom na dodržiavanie ,, Práv dieťaťa “.

 

  

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Školská 35, 976 97 Nemecká
  • 048/618 26 11 (riaditeľka ZŠ s MŠ Nemecká)
    0911 188 615 (vedúca školskej jedálne, odhlasovanie stravy)
    0903 450 874 (súkromné na riaditeľku školy, len v nevyhnutných prípadoch)

Fotogaléria