Ponuka

Školská zrelosť Čo má vedieť predškolák

Pre rodičov predškolákov

Školská zrelosť

 

Ako si poznám svoje dieťa

 

Vážení rodičia,

vy najlepšie poznáte svoje dieťa, skúste sa zamyslieť, ako je vaše dieťa pripravené do školy. Ak hovoríme, že chceme podporiť školskú úspešnosť mali by sme vedieť,  čo má dieťa poznať a ako má byť pripravené pre vstupe do školy a mali by sme sa zamyslieť, ako je na tom práve to naše  dieťa.  

Ako je telesne vyspelé? 

- v tomto období dochádza k zmene proporcií medzi jednotlivými časťami tela, predlžujú sa horné končatiny  / pomer k hlave možno zistiť skúškou tzv. filipínskou mierou – dosiahnuť pravou rukou cez vrchol hlavy ľavý ušný lalok /

- koordinácia pohybov, obratnosť dieťaťa sa zlepšuje

- je dostatočne aktívne, má záujem o pohybové aktivity

 

Aká je jeho úroveň kultúrno-hygienických návykov a sebaobsluhy:

- správne drží ceruzku, pri grafomotorických cvičeniach má uvoľnenú ruku, snaží sa dodržať priestor na vyfarbenie, aby neprekračovalo a nevybočovalo z predkresleného vzoru

- dokáže odkresliť tvary, vymaľovať podľa predlohy, vie voľne kresliť, modelovať

- vie nakresliť ľudskú postavu / kresba má obsahovať všetky časti ľudského tela/

 

Pozorne si všimnite reč dieťaťa  

- či vyslovuje správne všetky hlásky

- či hovorí prirodzene, alebo rýchlo, zajakáva sa, koktá

- v súvislom prejave vie tvoriť jednočlenné vety, porozprávať obsah rozprávky, reprodukovať príbehy

- dokáže napríklad z troch slov vytvoriť vetu

 

Zamyslite sa nad rozumovou úrovňou dieťaťa:

- má základné vedomosti o sebe a okolitom svete

- pozná svoje meno, priezvisko, vek, adresu, mená a povolanie rodičov

- pozná a vie pomenovať dôležité budovy v okolí

- pozná a vie opísať rôzne druhy povolaní

- pozná a vie pomenovať účel a použitie vecí

- pozná základné farby

- pozná základné geometrické tvary

- vie určiť množstvo a počítať do 10

- vie sa orientovať v priestore

- vie zaspievať pieseň

- vie povedať, predniesť báseň

- vymyslí krátky príbeh podľa obrázku a fantázie

- dokáže riešiť situácie / čo by sa stalo, keby.../

- dokáže hádať a niekedy aj tvoriť hádanky

- dokáže si zapamätať a zopakovať požiadavku

 

Je schopné sústrediť sa, aká je jeho pozornosť?

- pozornosť je koncentrovaná vtedy, keď sa dokáže sústrediť počas dlhšej doby na určitú vykonávanú činnosť / 20 min/

- vydrží dlhšie sústredene počúvať

- dokončí začatú hru, nezačína neustále niečo nové, neodbieha

- alebo je nekľudné, vrtí sa

- nedokončí začatú činnosť

- skoro sa unaví

 

Nezabudnite na sociálne vzťahy !

- hrá sa s ostatnými deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je v ich spoločnosti bojazlivé, plačlivé?

- na nové prostredie a osoby si zvyká bez problémov, neskrýva sa za dospelých, neplače, neuteká?

- potrebuje, vyžaduje si spoločnosť dospelých?

- nechce sa hrať?

- niekedy hru kazí?

- predvádza sa a rado šaškuje?

- rýchlo sa spriatelí, nemá problémy s adaptáciou v novom prostredí?

- je samostatné? Pri hre vie spolupracovať?

 

Jeho prejavy správania môžu byť :

- dieťa je kľudné, spoločenské alebo nervózne agresívne? 

- nemá zlozvyky?

- dokáže ovládať svoje impulzy?

 

Aký má vzťah k činnostiam?

- zapája sa do činností len na vašu výzvu?

- zapája sa spontánne?

 

Aké sú záujmy vášho dieťaťa?

- prejavuje hlbší záujem o spev, tanec, kreslenie, konštruovanie, šport a pod.

- samostatne neprejavuje záujem o nič,  alebo robí, len to čo musí ?

 

V rodinnej výchove platí zásada dieťa neučiť, ale čo najlepšie ho pripraviť na školu, neponechávať ho na spontánny vývin, ale poskytnúť mu dostatok podnetov pre jeho rozvoj.

 

Niekoľko rád rodičom smiley

1. Poskytnite mu možnosť prejaviť zvedavosť nad písaným slovom v knihách, na etiketách.  A hlavne trpezlivo odpovedajte na zvedavé detské otázky.

 

2. Rozprávajte sa s dieťaťom o tom, čo kreslí. Berte vážne, čo pri tom rozpráva, píšte s ním veľkým tlačeným písmom.

 

3. U mladších detí akceptujte čmáranicu a jej výpovednú hodnotu.

 

4. Dieťaťu čo najčastejšie čítajte a nechajte ho, aby si samo zvolilo knihu. Ak nazerá do knihy, môžeme prstom ukazovať, kde čítame. Pri čítaní robte krátku odmlku, aby si dieťa mohlo všímať, ktoré časti hovoreného a písaného slova navzájom súvisia. Nech dieťa zažije, ako je vyslovené slovo, ktoré je zobrazené na papieri.

 

5. Komentujte aj vlastné čítacie a písacie aktivity. Napr. pri nákupe beriem z regála soľ, tak sa rozprávam s dieťaťom tu je napísané - soľ.

 

6. Môžete vyzvať príbuzných, aby vášmu dieťaťu písali listy. Píšte spolu odpovede.

 

7. Hrajte sa s nimi na slovné hry napr.“ Ktoré slová sa začínajú rovnako?“ alebo sa hrajte  hru „Som robot“ m-a-m-a.

 

8. Zhotovte si s deťmi plagáty, alebo zošítky, do ktorých si môžete písať, naliepať vystrihnuté slová, obrázky.

 

Posledná naša rada:

"Pripravte Vaše dieťa do školy tak, aby sa na ňu tešilo."

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Školská 35, 976 97 Nemecká
  • 048/618 26 11 (riaditeľka ZŠ s MŠ Nemecká)
    0911 188 615 (vedúca školskej jedálne, odhlasovanie stravy)
    0903 450 874 (súkromné na riaditeľku školy, len v nevyhnutných prípadoch)

Fotogaléria